In vele gevallen kan een eerste gesprek u al veel leren omtrent uw rechten en uw verplichtingen, alsook over de slaagkansen van bepaalde procedures. Het kantoor sluit zich volmondig aan bij het motto van de ORDE VAN VLAAMSE BALIES, dat luidt : “ een advocaat, beter vroeg dan laat”. Teneinde een lage drempel te bewerkstelligen hanteert het kantoor dat u voor een eerste gesprek van maximaal 1 uur slechts een forfaitair bedrag van 40.00 EUR (+ 8.40 EUR BTW) betaalt, en dit ongeacht of er naderhand voor u een dossier wordt opgestart of niet.

Als u na het eerste gesprek beslist om een dossier op te starten, dan dient u uiteraard in te staan voor enerzijds de kosten en anderzijds het ereloon van het kantoor. Hiertoe worden op regelmatige tijdstippen provisies (voorschotten) gevraagd.

Wat het ereloon betreft hanteert het kantoor in principe een basisuurtarief van 100.00 EUR (excl. BTW). In specifieke omstandigheden kan in onderling overleg van dit basisuurtarief worden afgeweken al naargelang de moeilijkheidsgraad en de urgentie van het dossier. In bepaalde gevallen kan in onderling overleg ook een vooraf bepaalde vaste prijs worden overeengekomen, dan wel afspraken worden gemaakt omtrent een begroting van het ereloon d.m.v. een percentage van de waarde van de vordering.

Wat de kosten betreft dient een onderscheid te worden gemaakt tussen enerzijds de algemene of specifieke kantoorkosten (administratie) en anderzijds de door het kantoor voorgeschoten kosten (bijvoorbeeld rolrechten, deurwaarderskosten, griffiekosten, …).

Meer uitleg omtrent het ereloon en de kosten vindt u hier. Vaak wordt uit het oog verloren dat voor diverse procedures de kans bestaat dat in één van uw verzekeringsovereenkomsten een rechtsbijstandsverzekering is inbegrepen. Dit is bijvoorbeeld vaak het geval bij uw auto- en familiale verzekering. Uiteraard kan dit samen met u bekeken worden.

Indien u dergelijke verzekering hebt afgesloten dan komt de staat van kosten en ereloon volledig of gedeeltelijk ten laste van uw rechtsbijstandsverzekeraar. Het is dus steeds de moeite waard om dit te controleren, en bij twijfel te bespreken met uw verzekeringsmakelaar en/of uw advocaat. Houd hierbij altijd voor ogen dat u, ook wanneer u een rechtsbijstandsverzekering hebt afgesloten en de verzekeringsmaatschappij de staat van kosten en ereloon van uw advocaat dient te betalen, normaliter de vrije keuze hebt om zelf een advocaat te kiezen, en dus niet verplicht bent om een advocaat aangesteld door de verzekeringsmaatschappij te aanvaarden (uw belangen en die van de verzekeringsmaatschappij kunnen immers verschillend zijn). In geval van twijfel kunt u uw documenten bezorgen, waarna het kantoor zal nazien of u de verzekeringsmaatschappij tussenkomst dient te verlenen en of u al dan niet gerechtigd bent uw eigen advocaat aan te stellen op kosten van de maatschappij.

Tenslotte dient nog opgemerkt dat indien er een gerechtelijke procedure wordt gevoerd, en u in het gelijk wordt gesteld, de tegenpartij vaak veroordeeld wordt tot het betalen van een rechtsplegingsvergoeding aan u, zijnde een forfaitaire tussenkomst in de kosten en het ereloon die u aan uw advocaat dient te betalen.

Invorderingsdossiers (facturen, ereloonnota’s, …) kennen vaak een specifiek verloop, waarbij veel afhangt van het feit of de factuur al dan niet door de tegenpartij wordt betwist. De kosten van invordering kunnen meestal worden geregeld met de door uw schuldenaar te betalen intresten, schadevergoeding en rechtsplegingsvergoeding. Veel hangt af van de inhoud van de gesloten overeenkomst en/of van uw algemene factuurvoorwaarden, welke wij uiteraard voor u kunnen opstellen, controleren of aanpassen.

Het kantoor probeert u waar mogelijk de integrale hoofdsom uit te keren, en poogt, afhankelijk van de omvang van deze hoofdsom en van het al dan niet toegekend krijgen van intresten en schadevergoeding, de kosten en het ereloon te beperken tot de geïnde intresten en schadevergoeding. Dit dient uiteraard zaak per zaak te worden bekeken, en kan niet worden gegarandeerd gezien dit afhankelijk is van diverse externe factoren.

In tegenstelling tot andere zaken wordt voor invorderingszaken een ereloon gehanteerd dat gevormd wordt door een percentage van het factuurbedrag. Meer uitleg daaromtrent wordt u op eenvoudig verzoek per mail overgemaakt.

Vaak redeneren uw schuldenaren dat u voor kleinere bedragen wel niet de kosten van een gerechtelijke procedure zult beginnen, en laten zij om die reden bewust na om te betalen. Vele kleine onbetaalde bedragen vormen echter uiteindelijk ook een groot onbetaald bedrag. U moet krijgen waar u recht op heeft, en daarom vordert het kantoor ook kleinere bedragen voor u in, waarbij uiteraard specifieke afspraken met u worden gemaakt omtrent de te volgen werkwijze.

Indien u geïnteresseerd bent om uw invorderingen door het kantoor te laten behandelen, dan kunt u ons steeds contacteren per telefoon of per mail (info@ddadvocaten.be) of u kunt het contactformulier op de website invullen. Indien u dit wenst kunnen wij uiteraard eens volledig vrijblijvend aan tafel gaan zitten om de eventuele aanpak van uw invorderingsdossiers te bespreken.

Indien het gemiddeld aantal invorderingen per jaar evenwel vrij hoog ligt, dan kan uiteraard van deze standaardtarieven worden afgeweken in uw voordeel. Alsdan is het aangewezen om eens samen rond tafel te zitten teneinde zowel de manier van aanpakken als de te hanteren percentages te bespreken, en daarin tot een overeenkomst te komen.